لیست قیمت ارتعاشات صنعتی ایران

سایز (اینچ)یکجداره جوشیدو جداره جوشیدو جداره جوشی مهاردارجوشی تمام استیل
1/2504,000549,000743,000تماس بگیرید
3/4534,000560,000750,000تماس بگیرید
1548,000572,000769,000تماس بگیرید
1-1/4564,000605,000791,000تماس بگیرید
1-1/2586,000630,000813,000تماس بگیرید
2610,000653,000836,000تماس بگیرید
2-1/2701,000789,000972,000تماس بگیرید
3736,000824,0001,047,000تماس بگیرید
4864,000960,0001,358,000تماس بگیرید
51,694,0001,749,0001,905,000تماس بگیرید
61,925,0001,980,0002,147,000تماس بگیرید
82,791,0003,118,0004,087,000تماس بگیرید
103,693,0004,085,0005,184,000تماس بگیرید
124,409,0004,889,0006,010,000تماس بگیرید
سایز (اینچ)دو جداره جوشی تمام استیل مهار دارسردنده دو جداره تمام استیلدو جداره سردنده تمام استیل مهارداردوجداره فلنجدار ارتعاشات
1/2743,0001,403,0001,403,000864,000
3/4750,0001,425,0001,425,000908,000
1769,0001,440,0001,440,000941,000
1-1/4791,0001,462,0001,462,000996,000
1-1/2813,0001,588,0001,588,0001,050,000
2836,0001,629,0001,629,0001,294,000
2-1/2972,000تماس بگیرید1,808,0001,539,000
31,047,000تماس بگیریدتماس بگیرید1,658,000
41,258,000تماس بگیریدتماس بگیرید1,812,000
51,905,000تماس بگیریدتماس بگیرید2,459,000
62,147,000تماس بگیریدتماس بگیرید2,999,000
84,087,000تماس بگیریدتماس بگیرید4,718,000
105,184,000تماس بگیریدتماس بگیرید6,031,000
126,010,000تماس بگیریدتماس بگیرید7,780,000
سایز (اینچ)فلنج دار مهاردار PN10فلنج دار ساده PN16فلنج دار مهاردار PN16فلنج دار ساده CL150فلنج دار مهاردار CL150
1/2339,000263,000339,000270,000339,000
3/4360,000279,000360,000270,000353,000
1376,000293,000376,000270,000376,000
1-1/4390,000316,000390,000309,000399,000
1-1/2413,000339,000413,000353,000429,000
2459,000376,000459,000383,000450,000
2-1/2560,000474,000560,000517,000605,000
3640,000552,000640,000622,000735,000
4824,000630,000824,000762,000955,000
51,085,0001,070,0001,085,0001,147,0001,349,000
61,290,0001,110,0001,299,0001,253,0001,486,000
81,690,0001,515,0001,725,0002,154,0002,495,000
102,364,0001,960,0002,442,0002,660,0003,212,000
122,924,0002,539,0003,010,0003,325,0003,939,000
سایز (اینچ)مهاردار PN10 (مارک زرد)مهاردار PN16 (مارک زرد)مهاردار CL150 (مارک زرد)مهاردار PN16 (مارک آبی)مهاردار CL150 (مارک آبی)
1-1/4678,000678,000769,000800,000921,000
1-1/2707,000707,000800,000860,000984,000
2740,000740,000831,0001,015,0001,168,000
2-1/2769,000769,000891,0001,075,0001,228,000
3891,000891,000984,0001,199,0001,381,000
4953,000953,0001,105,0001,381,0001,566,000
51,075,0001,075,0001,199,0001,795,0002,056,000
61,504,0001,504,0001,658,0002,132,0002,452,000
81,811,0001,934,0001,979,0002,606,0003,006,000
102,606,0002,790,0002,867,0003,680,0004,231,000
123,955,0004,231,0004,339,0005,564,0006,390,000
سایز (اینچ)مهاردار PN10 (لرزه گیر قرمز)مهاردار CL150 (لرزه گیر قرمز)مهاردار PN16 (لرزه گیر آبی قرمز)مهاردار CL150 (لرزه گیر آبی قرمز)
1-1/4891,000953,000984,0001,138,000
1-1/2921,0001,044,0001,075,0001,228,000
21,105,0001,228,0001,290,0001,473,000
2-1/21,199,0001,290,0001,352,0001,566,000
31,290,0001,443,0001,504,0001,718,000
41,504,0001,658,0001,718,0001,994,000
51,918,0002,103,0002,209,0002,529,000
62,299,0002,529,0002,654,0003,052,000
82,790,0003,065,0003,205,0003,693,000
103,924,0004,322,0004,523,0005,197,000
125,839,0006,423,0006,712,0007,725,000

مطالب مرتبط

لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر آکاردئونی قیمت لرزه گیر آکاردئونی قیمت لرزه گیر آکاردئونی قیمت لرزه گیر آکاردئونی …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)