لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر کشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت (تومان)
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/471,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/871,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/296,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/4134,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1184,200
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/4258,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/2345,800
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2515,600
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2.1/2818,000
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "31,102,500
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "42,133,900
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "54,979,100
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "66,757,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1/280,700
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3/4108,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1145,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/4206,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/2284,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2408,800
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2.1/2693,600
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "31,028,000
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "41,778,400
لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1/2145,800
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "3/4210,300
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1320,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/4444,500
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/2566,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "2807,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "2.1/21,775,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "32,260,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "44,267,600
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1/2128,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "3/4158,700
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1231,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/4326,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/2436,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "2643,600
لیست قیمت شیر یکطرفه برنجی فنری سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1/2109,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3/4145,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1209,800
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/4281,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/2370,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2501,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2.1/2889,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "31,138,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "41,994,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1/271,300
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3/499,700
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1153.000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/4231,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/2320.200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2462,400
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2.1/2986,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "31,316,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "42,098,400
لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا (توری) ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1/2100,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3/4145,800
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1231,300
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/4338,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/2416,200
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2756,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2.1/21,280,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "31,760,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "43,200,800
لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/487,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "3/887,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/2128,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "3/4195,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "1274,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 "1.1/4443,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "1.1/2569,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "2924,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 "44,526,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "2.1/21,600,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "32,269,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "43,630,800
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/464,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "3/864,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/271,300
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "3/4117,500
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "1170,700
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 "1.1/4258,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "1.1/2426,900
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "2640,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "2.1/21,196,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "31,665,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "42,683,600
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/464,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "3/864,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/271,300
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "3/4117,500
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "1170,700
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN80 "1/271,300
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "3/4117,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "1170,700
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 "1/253,600
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "3/485,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "1117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 "1/271,300
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "3/4117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "1170,700
لیست قیمت شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "1.1/2426,900
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2604,500
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2.1/2818,000
لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "1/2169,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "3/4186,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1494,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/41,134,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/21,222,300
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "21,493,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2.1/22,312,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "33,566,200
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "410,184,400
لیست قیمت شیر بالانس اوریفیس سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1/2578,800
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "3/4711,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1882,700
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/41,067,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/21,597,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "22,004,500
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "24,054,400
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2.1/25,334,800
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "38,179,900
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "411,736,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "517,248,600
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "624,539,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "846,944,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "1095,667,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "12126,253,000
لیست قیمت شیر شلنگی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1/2111,900
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "3/4152,900
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1229,700
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1/2115,600
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "3/4174,400
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1270,300
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"1/2135,900
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیاCIM34P"3/4194,200
لیست قیمت شیر پیسوار برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8138,700
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"1/2138,700
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/877,700
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c "1/2*"1/263,200
لیست قیمت شیر مینی والو برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا CIM011-PN150- -20 to 95 c "1/271,300
شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c "1/282,000
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c "1/271,300
لیست قیمت سختی گیر الکترونیکی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
(تومان)
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 "1/2452,700
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 "1/2420,400
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 "1/2323,600
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 "1/2323,600
لیست قیمت تفلون مایع سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 100ml133,700
لیست قیمت شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا ....... تاریخ بروز رسانی 98/07/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالاشرحسایزقیمت
شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 "1/2*"3/4102,000

نمایندگی شیرآلات سیم ایتالیا

cimberio italy

کاتالوگ شیرآلات سیم ایتالیا

قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیرالات سیم ایتالیا

مطالب مرتبط

لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گیر لاستیکی قیمت لرزه گیر لاستیکی تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)