Home / لیست قیمت ها / لیست قیمت شیرآلات / لیست قیمت شیرآلات وگ

لیست قیمت شیرآلات وگ

شیر آتش نشانی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
تومان
3شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتاPN161,100,000
4شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتاPN161,150,000
3شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتاPN166,570,000
4شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتاPN166,650,000
6شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتاPN168,200,000
شیر تخلیه هوا وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتاPN16,GGG40765,000
3شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتاPN16,GGG40930,000
4شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتاPN16,GGG40980,000
2شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,050,000
3شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,250,000
4شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,400,000
6شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG402,100,000
8شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG402,650,000
2شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,250,000
3شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,500,000
4شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,750,000
6شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG402,450,000
8شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ وگ ایران بی همتاPN16,GGG403,450,000
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1.1/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN16780,000
1.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN16950,000
2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN161,160,000
2.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN161,500,000
3شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN161,650,000
4شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتاPN162,180,000
1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16560,000
3/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16620,000
1شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16720,000
1.1/4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16800,000
1.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16938,000
2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN16995,000
2.1/2شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN161,350,000
3شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN161,480,000
4شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN161,950,000
5شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN162,475,000
6شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN163,450,000
8شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN165,750,000
10شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN169,500,000
12شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN1612,300,000
14شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN1619,400,000
16شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتاPN1622,500,000
شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN161,850,000
2.1/2شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN162,300,000
3شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN162,800,000
4شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN164,300,000
5شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN164,700,000
6شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN167,850,000
8شیر فشار شکن وگ ایران بی همتاPN1612,950,000
شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
ریال
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG25845,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG25860,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG25945,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG251,100,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG251,290,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG251,650,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG251,980,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG252,850,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG254,650,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG256,350,000
14شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG259,200,000
16شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG2512,800,000
18شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN10,GG2518,500,000
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40935,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40965,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,100,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,250,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,550,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,950,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG402,400,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG403,700,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG405,750,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG407,900,000
14شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG4012,500,000
16شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG4015,250,000
18شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG4023,000,000
20شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی وگ ایران بی همتاPN16,GGG4026,000,000
شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40490,000
2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40530,000
2.1/2شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40635,000
3شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40780,000
4شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG40935,000
5شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,200,000
6شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG401,620,000
8شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG402,500,000
10شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG403,850,000
12شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتاPN16,GGG405,750,000
شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25540,000
3/4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25600,000
1شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25700,000
1.1/4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25765,000
1.1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25900,000
2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG25990,000
2.1/2شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG251,250,000
3شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG251,385,000
4شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG251,870,000
5شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG252,480,000
6شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG253,500,000
8شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG255,700,000
10شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG259,400,000
12شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG2512,000,000
14شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG2519,400,000
16شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتاPN16,GG2522,400,000
شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG25945,000
2.1/2شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,080,000
3شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,180,000
4شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,380,000
5شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,850,000
6شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG252,400,000
8شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG253,750,000
10شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG256,280,000
12شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG257,250,000
14شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG2511,200,000
16شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتاPN16,GG2513,150,000
شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG25625,000
2.1/2شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG25750,000
3شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG25790,000
4شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG25950,000
5شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,350,000
6شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG251,850,000
8شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG252,900,000
10شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG254,900,000
12شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG256,000,000
14شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG259,500,000
16شیر یکطرفه لولائی ( دریچه ای) وگ ایران بی همتاPN16,GG2511,500,000
شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25885,000
2.1/2شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25980,000
3شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG251,080,000
4شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG251,280,000
5شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG251,700,000
6شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG252,280,000
8شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG253,550,000
10شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG255,880,000
12شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG256,850,000
14شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG2510,800,000
16شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتاPN16,GG2512,750,000
شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
تومان
8شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG402,940,000
10شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG403,750,000
12شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG404,490,000
14شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG405,800,000
16شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG406,850,000
18شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتاGGG408,000,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25100,000
3/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25120,000
1صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25140,000
1.1/4صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25180,000
1.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25230,000
2صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25315,000
2.1/2صافی دنده ای وگ ایران بی همتاPN16,GG25385,000
صافی دنده ای وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25296,000
3/4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25315,000
1صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25335,000
1.1/4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25375,000
1.1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25395,000
2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25445,000
2.1/2صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25640,000
3صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25700,000
4صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG25925,000
5صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG251,200,000
6صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG251,750,000
8صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG252,800,000
10صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG254,450,000
12صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG255,800,000
14صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG259,850,000
16صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG2514,000,000
18صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG2516,500,000
20صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG2521,800,000
24صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتاPN16,GG2525,800,000
قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا ....... تاریخ بروز رسانی 99/02/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
سایز
اینچ
نام کالامدلقیمت
(تومان)
2قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN10365,000
2.1/2قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN10500,000
3قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN10650,000
4قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN10785,000
5قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN10950,000
6قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN101,280,000
8قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN101,680,000
10قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN102,150,000
12قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN102,600,000
14قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN103,530,000
16قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN104,450,000
18قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN104,900,000
20قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN105,900,000
24قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN109,500,000
28قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1011,500,000
32قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1014,500,000
36قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1016,300,000
40قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1019,300,000
8قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN161,780,000
10قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN162,280,000
12قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN162,750,000
14قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN163,750,000
16قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN164,700,000
18قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN165,200,000
20قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN166,500,000
24قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1611,800,000
28قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1613,500,000
32قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1616,500,000
36قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1619,200,000
40قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتاPN1627,000,000

مطالب مرتبط

لیست قیمت شیرآلات میراب

لیست قیمت شیرآلات میراب

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)