هواساز

هواساز چیست؟

هواساز صنعتی

واحدهای هواساز به اختصار AHU معمولا در ساختمان های تجاری و صنعتی متوسط تا بزرگ یافت می شوند.

آنها معمولا در زیرزمین ، روی پشت بام یا در طبقاتی از ساختمان قرار داده می شوند.

بعضی ساختمان ها به ویژه ساختمان های بلند قدیمی فقط دارای یک AHU بزرگ هستند که معمولا روی پشت بام قرار دارد که کل ساختمان را تامین می کند.

فروش هواساز صنعتی

طرح های قدیمی دیگر در ساختمان های جدید متداول نیستند چون بسیار ناکارآمد می باشند.

در حال حاضر متداول ترین آنها دارای چندین AHU کوچک تر برای تامین مناطق مختلف می باشند. این ساختمان ها همچنین به منظور تنظیم فشار داخل ، نیاز به یک کانال بازگشتی دارند.

 

Air Handling Units 1

موقعیت AHU در ساختمان ها . تصویرچپ : پشت بام . وسط: زیرزمین و راست : طبقه یا کف ساختمان.

قیمت هواساز صنعتی

دستگاه تهويه مركزي (هواساز) از بخشهاي اصلي فيلتر ، فن ، كويل هاي گرمايي و سرمايي ، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي شود، كويل هاي گرمايي معمولا با آب داغ ، بخار و برق عمل مي كنند . كويلهاي سرمايي با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند، در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد .

هواساز اصفهان

با تنظيم هاي مختلف بخش هايگرمايي ، سرمايي ، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود، دستگاه هواساز معمولا با دو كانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد .

 

هواساز

هواساز تهویه تهران

دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي دهد .

هواي برگشتي از اتاقها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي كند، سرعت عبور هوا از كويل حدد 500 فوت بر دقيقه است ، فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي شود .

هواساز چگونه کار می کند

كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود :

روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي شود ، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي گيرد .

در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي شود .

هواساز دست دوم

سيستم كنترل لازم است به گونه اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد .

دستگاههاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند ، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند .

دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي و ساخته مي شوند .

در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .

 

براي انتخاب دستگاه هواساز نياز به اطلاعات زير مي باشد :

1- بارهاي سرمايي و گرمايي كلي ساختمان (اگر براي ساختمان بيش از يك هواساز استفاده مي شود بايد سهم هر هواساز از بارهاي سرمايي و گرمايي كلي مشخص شود).

2- حجم هوايي كه در واحد زمان از هواساز عبور مي كند

3- افت فشار استاتيكي طولاني ترين مسير كانال يا هد استاتيكي فن

هواساز در مشهد

با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه سازنده مدل دستگاه و سپس ساير مشخصات دستگاه مانند : نوع فيلترها ، ظرفيت حرارتي كويل پيش گرم كن و اينكه با بخار آب يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت حرارتي كويل گرم كننده و اينكه با بخار يا آب داغ گرم مي شود ، ظرفيت رطوبت زن (اگر از نوع بخاري است پوند در ساعت بخار و نيز فشار بخار كه اغلب 15 پاوند بر اينچ مربع است) ، قدرت موتور بادزن و غيره تعيين مي شوند .

همانگونه که اصطلاح بکار برده شده نشان مي دهد ، اجزاء اصلي که اساس واحد فن کويل را تشکيل مي دهند ، عبارتند از يک فن که توليد جريان هوا مي کند و يک کويل آب سرد کننده يا انبساط مستقيم که هوا را سرد و رطوبت زدايي مي نمايد .

رادیاتور هواساز

معمولا متعلقاتي چون کويل گرمايش ، رطوبت زن و بخش فيلتر نيز در اختيار قرار مي گيرند تا در صورت لزوم اهداف باقيمانده تهويه مطبوع را برآورده سازند ، اجزا مورد نياز ممکن است در درون محفظه پيش ساخته اي که بشکل کابينت مي باشد نصب گردند، چون چنين تجهيزاتي براي اتصال به يک دستگاه غير قابل انتقال طرح و ساخته شده اند، نمي توان آنها را جزو تجهيزات فن – کويل به حساب آورد، در عين حال بدليل تشابه بين کاربرد تجهيزات کويل اسپري با تجهيزات فن – کويل اين تجهيزات در اين بخش مورد بحث قرار گرفته اند.

هواساز رشت

تفاوت کاربرد و طرح اين تجهيزات به همان شکلي که در واقعيت وجود دارد ذکر خواهد شد، تفاوت فيزيکي واحدهاي فن – کويل يک منطقه و چند منطقه در محل نصب فن نسبت به کويل سرمايش است، در واحد يک منطقه اي فن در پايين دست کويل سرمايش نصب مي گردد ، بنابراين غالبا اين واحد را واحد مکشي مي نامند، يک واحد چند منطقه اي را مي توان واحد دهشي ناميد ، زيرا فن در بالا دست کويل قرار دارد .

مبدل حرارتی هواساز

استفاده از فني که مجهز به پخش کننده باشد، در تبديل فشار سرعت به فشار استاتيکي کمک کرده و افت انرژي را نيز به حداقل مي رساند، واحدهاي فن کويل با هر دو نوع پره خم به جلو و خم به عقب توليد مي شوند، فن هايي که داراي پره هاي خم به جلو هستند ، براي چنين مصارفي مناسبند ، زيرا اينگونه فن ها نسبت به ساير انواع فن در سرعتهاي پايين تري کار مي کنند .

هواساز چیلر

ساختمان چرخ اينگونه فن ها سبک تر ، کم حجم تر و ارزانتر از پره هاي خم به عقب مي باشد، چون سرعت اين فن ها کم است ، مي توان از محورهاي طولاني تر استفاده کرد، کاربرد تجهيزات تهويه مطبوع متاثر از مشخصه هاي بار سرمايش فضاي مورد نظر و ميزان کنترل لازم براي درجه حرارت و رطوبت آن است ، واحد يک منطقه اي بطور موثرتري بارهاي فضايي که داراي مشخصه هاي نسبتا ثابت يا بارهايي با تغييرات يکنواخت است را جبران مي کند .

هواساز تهویه تهران

مثال ايده آل چنين فضايي يک اتاق بزرگ است ، در عين حال استفاده از اين سيستم براي کاربردهاي چند اطاقه نيز عملي است ، مشروط بر اينکه تغييرات بار د رتمام اطاقها مشابه بوده و به يک نسبت باشد، اگر لازم باشد ميتوان با قرار دادن کنترل به طريق گرمايش مجدد يا کنترل حجم هوا در کانالهاي انشعابي سيستم منطقه اي بوجود آ ورد .

هواساز تبریز

در کاربرد چند اطاقه که مولفه هايي بار تابعي از زمان بوده و بطور مستقل از يکديگر تغيير مي کنند، دستگاه چند منطقه اي که داراي يک فن باشد، قادر است کنترل خاص هر منطقه را انجام دهد .

براي اينگونه بارها استفاده از واحد چند منطقه اي ارزانتر از واحد يک منطقه اي که در کانالهايش از کوي لهاي گرمايش مجدد استفاده شده باشد، خواهد بود، چون واحد چند منطقه اي اين امکان را مي دهد که در هنگام بار جزئي هواي تازه از اطراف کويل سرمايش باي پس شود .

قیمت هواساز زنت

از اين واحد بويژه در مواردي که نسبت حرارت احتياج به کنترل رطوبت باشد، مي توان يک کويل پيش سرمايش را در کانالي که حداقل هواي تازه را تامين مي کند قرار داد، واحد استاندارد فن – کويل فقط کنترل محدود درجه حرارت را عملي مي کند، کنترل مقدار رطوبت را مي توان با افزودن يک واحد رطوبت زن ، همانند واحدهاي اسپري آب شهر ، که بصورت آماده نصب عرضه مي شوند، انجام داد، در عين حال اگر در کاربردي نياز باشد که رطوبت دقيق تر کنترل شود،استفاده از واحدهاي کويل اسپري يا واحد فن – کويل اسپري مناسب تر خواهد بود.

هواساز زیتکو

از تجهيزات کويل اسپري مي توان در تابستان براي سرمايش و رطوبت زدايي ، در زمستان براي رطوبت زني و در فصول معتدله براي سرمايش تبخيري استفاده کرد ،ترجيح داده مي شود که اين تجهيزات در کاربردهايي که بايستي رطوبت نيز کنترل گردد از قبيل فرآيندهاي صنعتي، بيمارستان ، موزه ها و کتابخانه بکار برده شود، مي توان تجهيزات کويل اسپري را به گرمکن آب اسپري تجهيز کرد تا امکان سرمايش و گرمايش را همزمان با رطوبت زني بوجود  آورد .

هدف از یک واحد هواساز چیست ؟

واحدهای هواساز ، هوا را در داخل ساختمان توزیع و مناسب می سازند، آنها هوای تازه از بیرون را دریافت کرده ، تمیز کرده ، گرم یا سرد می کنند یا شاید مرطوب می کنند و سپس آن را از طریق چند کانال مجزا در اطراف مناطق طراحی شده در یک ساختمان منتقل می کنند، اکثر واحدها دارای یک مجرای اضافی هستند که اجرا شده تا هوای کثیف مورد استفاده را به سمت خارج از اتاق ها کشانده به AHU برگرداند که در آن یک فن این هوا را به اتمسفر برگرداند.

هواساز سقفی

ممکن است مقداری از این هوای بازگشتی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی برای تامین هوای تازه به گردش درآید، در غیر این صورت در جایی که این امکان وجود ندارد ، انرژی حرارتی می تواند خارج شده و به هوای تازه وارد شود، در اینجا نگاهی ساده به طرح های معمولی و سپس برخی انواع پیشرفته تر می اندازیم، این مدل اصلی دارای دو فضای AHU برای جریان یافتن و بازگشت هوا می باشد، در جلوی ورودی و خروجی هر فضا برای جلوگیری از ورود اشیاء یا حیات وحش به اجزای مکانیکی داخل AHU ، یک ” پنجره مشبک ” وجود دارد.

 

Air Handling Units 2

پنجره مشبک در بخش ورودی AHU

کنترلر هواساز زیمنس

در ورودی محفظه هوای تازه و خروجی محفظه هوای بازگشتی چندین دمپر وجود دارد.

دمپرها چندین ورقه فلزی هستند که می توانند بچرخند. آنها می توانند برای جلوگیری از ورود یا خروج هوا بسته شوند یا می توانند به طور کامل برای اجازه ورود یا خروج هوا باز شوند.

همچنین می توان موقعیت آنها را برای محدود کردن میزان هوای ورودی یا خروجی تغییر داد.

 

Air-Handling-Units-3

دمپرهای AHU

هواساز زمینی

بعد از دمپرها ، تعدادی فیلتر خواهیم داشت. این فیلترها برای گرفتن گرد و غبار و خاک و … از ورود به ساختمان وجود دارند.

اگر این فیلترها وجود نداشته باشد ، گرد و غبار در داخل مجرای هواکش و درون تجهیزات مکانیکی وارد می شود و همچنین وارد ساختمان شده و توسط ساکنین استنشاق شده و همچنین باعث آلودگی ساختمان می شود.

در صورتی که ما می خواهیم تا حد ممکن این موارد را حذف کنیم. در هر بانک از فیلترها یک سنسور فشار خواهیم داشت که میزان آلودگی فیلترها را اندازه گیری می کند و زمان جایگزینی فیلترها را به مهندسان هشدار می دهد.

هنگامی که فیلتر کثیف می شود ، میزان هوایی که از این طریق می تواند جریان یابد ، محدود شده و این باعث یک افت فشاری در فیلترها می شود.

به طور معمول چندین پنل فیلتر یا پیش فیلترهایی برای گرفتن ذرات درشت گرد و غبار وجود دارند. همچنین چندین فیلتر کیسه ای برای گرفتن ذرات کوچک گرد و غبار وجود دارند.

هواساز رومیزی

 

Air-Handling-Units-4فیلترهای AHU

هواساز خورشیدی

مورد بعدی کویل های گرمایشی و سرمایشی هستند که برای گرم و سرد کردن هوا وجود دارند.

دمای هوا وقتی AHU را ترک می کند و وارد مجرا می شود ، اندازه گیری می شود.

این نیاز است که در یک دمای طراحی شده باشد تا افراد داخل ساختمان در راحتی باشند. این دمای طراحی شده ، دمای نقطه تنظیم نامیده می شود.

اگر دمای هوا کمتر از این مقدار باشد ، کویل حرارتی گرما را برای افزایش دمای هوا ، اضافه می کند و آن را حداکثر تا نقطه تنظیم می آورد.

اگر هوا خیلی گرم باشد ، کویل سرمایشی ، گرما را برای پایین آوردن دمای هوا خارج کرده و به نقطه تنظیم می رساند.

کویل ها مبدل های حرارتی هستند ، در داخل کویل یک سیال گرم یا سرد است ، معمولا چیزی شبیه آب گرم یا سرد ، مبرد یا بخار .

 

Air-Handling-Units-5کویل های گرمایشی و سرمایشی AHU

هواساز خرید

بخش بعدی یک فن است که هوا را از بیرون و سپس از طریق دمپرها ، فیلترها و کویل ها می کشد و سپس آن را به داخل مجرای اطراف ساختمان فشار می دهد.

فن های سانتریفیوژی در AHU های قدیمی بسیار متداول اند اما در حال حاضر فن های EC نصب می شوند و به منظور افزایش بهره وری انرژی با سیستم عامل یکپارچه می شوند.

در این فن یک سنسور فشار وجود دارد که وقتی فن در حال اجرا باشد ، آن را تشخیص می دهد.

وقتی فن در حال اجرا می باشد یک تفاوت فشاری ایجاد می کند .

از این مورد می توان برای تشخیص شکست و خرابی در تجهیزات و هشدار مشکل به مهندسان استفاده کرد.

همچنین احتمالا یک سنسور فشار مجاری را در مدت کوتاهی بعد از فن خواهیم داشت که فشار استاتیک را می خواند و در بعضی از این واحدهای هواساز ، سرعت فن در نتیجه فشار در مجرا کنترل می شود .

سپس اجازه کار داده می شود که هوای اطراف ساختمان به مناطق طراحی شده فرستاده شود.

 

تامین کننده فن

هواساز جذبی

AHU برگشتی در ساده ترین شکل دارای یک فن و دمپر است. این فن هوا را از اطراف ساختمان به سمت خود می کشد و سپس آن را از ساختمان بیرون می کشد، دمپر در خارج از فضای AHU واقع شده و وقتی AHU خاموش می شود ، بسته می شود.

 

Air-Handling-Units-7دمپر و فن AHU بازگشتی

جزئیات هواساز

اگر در منطقه سردی باشید که دمای هوا به نقطه انجماد یا نزدیک آن می رسد ، پس احتمالا یک “پیش گرم کننده ” در قسمت ورودی هوای تازه پیدا خواهید کرد که معمولا یک هیتر الکتریکی است .

وقتی هوای بیرون به حدود  6 (  42.8 ) می رسد ، هیتر روشن می شود و هوا را گرم می کند تا از اجزای داخلی در برابر شبنم و یخ زدگی محافظت کند.

در غیر این صورت ، این سرما کویل های گرمایشی و سرمایشی داخلی را منجمد کرده و سبب ترکیدن و انفجار آنها می گردد.

 

Air Handling Units 8کویل حفاظتی در برابر یخ زدگی

هواساز صنعتی چیست

اما در مورد کنترل رطوبت ، در بعضی از ساختمان ها باید رطوبت هوایی که به آن تحویل داده می شود ، کنترل شود.

سنسور رطوبت در خروجی AHU ، رطوبت هوای موجود را اندازه می گیرد که برای یک نقطه تنظیم برای مقدار رطوبت در هوا طراحی می شود.

اگر مقدار رطوبت هوا کمتر از این مقدار باشد ، پس باید با استفاده از یک رطوبت دهنده ، رطوبت را به هوا وارد کرد.

این یکی از آخرین موارد مورد استفاده در AHU است. این دستگاه معمولا یا بخار را اضافه کرده یا رطوبت آب را به هوا اسپری می کند.

 

Air Handling Units 9رطوبت دهنده AHU

طرز کار هواساز

اگر هوا خیلی مرطوب باشد ، این رطوبت می تواند از طریق کویل سرمایشی کاهش داده شود.

زمانی که هوا به کویل سرمایشی برخورد می کند ، سطح سرد باعث شده که رطوبت داخل هوا کندانس شده و به بیرون جریان بابد.

به طوری که می توان یک ظرف تخلیه زیر کویل سرمایشی برای گرفتن آب و تخلیه آن به بیرون یافت.

کویل خنک کننده را می توان برای کاهش بیشتر میزان رطوبت با حذف بیشتر گرما مورد استفاده قرار داد.

 البته این کار رطوبت هوا را به زیر نقطه تنظیم موجود کاهش خواهد داد.

اگر این اتفاق بیافتد برای تنظیم دما کویل گرمایشی هم روشن می شود که در این مورد انرژی بالایی مصرف می شود.

مطالب مرتبط

لوله بوردون چیست

لوله بوردون چیست

لوله بوردون یکی از متداول ترین وسیله های اندازه گیری فشار میباشد که از طریق …

فهرست
جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری(مشاوره و خرید)