تقسیم بندی و نام گذاری الکترودها

 

نامگذاری و تقسیم بندی الکترودها

 

بسیاری از کشورهای صنعتی به منظور نامگذاری الکترودها برای خود سیستمی را ابداع کرده اند، که بصورت عامیانه فرمول نام گذاری و تقسیم بندی الکترودها گفته میشود.

بعضی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 2560 ، و بعضی از استاندارد مخصوص کشور خود استفاده میکنند.

معمولاً ارقامی به یک الکترود اختصاصی می یابد که خواص جوش ته نشین شده، نوع پوشش و مشخصه ی اجرائی (نوع جریان و بهترین وضعیت جوشکاری) را مشخص میکند.

براساس استاندارد AWS نام گذاری و تقسیم بندی الکترودها با یک سری از اعداد مشخص میگردند به عنوان مثال E6010 که E نشان دهنده این است که الکترود فوق برای جوشکاری برق استفاده میشود.

علامت دوم یعنی عدد ۶۰ مشخص کننده حداقل استحکام کششی جوش بر حسب پاوند براینچ مربع بوده، بایستی آن را در ۱۰۰۰ ضرب نمود.

یعنی برای این الکترود ۶۰۰۰۰ psi ، رقم بعدی حالت یا وضعیت جوشکاری که الکترود برای آن طراحی شده است را نشان میدهد. (در این الکترود رقم ۱ یعنی در تمام حالات جوشکاری میتوان از آن استفاده کرد)

علامت چهارم نوع پوشش و نوع جریان را مشخص می نماید.

علائم نام گذاری و تقسیم بندی الکترودها در استاندارد ملی ایران (۸۷۱) مطابق استانداردهای بین المللی ISO 2560 میباشد.

استاندارد انگلستان (BS 639) نیز بر مبنای این استاندارد بین المللی میباشد.

مطالب مرتبط

فشار سنج

فشارسنج خازنی

فشارسنج خازنی Capacitive barometer     فشار سنج خازنی چسیت؟ فشارسنج خازنی ظرفیت الکتریکی خازن …

Call Now Buttonتماس فوری(مشاوره و خرید)